Vedtægter for Frøslev-Mollerup Borgerforening

1. Navn

Foreningens navn er: ”Frøslev/Mollerup Borgerforening”.

2. Formål

Foreningens formål er, at arbejde for et sammenhold af omegnens befolkning. Foreningen skal støtte initiativer til gavn for egnen. Endvidere skal foreningen være et forbindelsessted mellem de offentlige myndigheder og omegnens befolkning.

3. Indmeldelse

Enhver kan blive medlem af foreningen mod betaling af det til enhver tid gældende kontigent, som fastsættes af bestyrelsen, og godkendes på generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
 3. Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i den lokale avis.
 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 5. Afstemning foregår ved håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning. Der bør altid foreslås mindst én person mere, end der skal vælges. Såfremt stemmerne er lige ved valg, foretages der lodtrækning.
 6. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 7. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling.

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens årsberetning
 3. Det reviderede årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for det næste år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, inkl. suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Ret til ændring i dagsorden forbeholdes bestyrelsen.

5. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af mindst 1/3 af medlemmerne, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse sker, som til ordinær generalforsamling.

6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer (mindst en fra hver by). Disse vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år for 2 år ad gangen 2 suppleanter, som indgår i bestyrelsen, såfremt et af de samtidig valgte bestyrelsesmedlemmer må udtræde.

7. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig ved hvert valg. Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes fravær. Der føres protokol over bestyrelsens møder og over generalforsamlingerne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, og leder forhandlingerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemning kræves simpelt stemmeflertal for, at et forslag kan vedtages. Bestyrelsens flertal kan kræve bestyrelsesmøde afholdt i løbet af tre dage.

8. Forpligtelser

Bestyrelsen leder og har ansvar for foreningens virksomhed i overensstemmelse med landets love, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

9. Revision

Regnskabet følger kalenderåret. Revisionen foretages efter almindelige revisionsprincipper. Revisionen har i sit revisionsarbejde ret til at forlange, at alle bøger, papirer og andre foreningsdokumenter bliver fremlagt.

10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske ved almindelig stemmeflertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. Forslag til ændringer af nærværende vedtægter skal angives på dagsordenen.

11. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Indkaldelse til generalforsamling om opløsning skal ske med mindst 14 dages varsel, der skal udsendes skriftlig indkaldelse til alle medlemmer.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue anden kulturel virksomhed på egnen.