Vedtægter

For Frøslev & Omegn

§1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er ”Frøslev & Omegn”
Foreningens hjemsted er Morsø Kommune

§2 FORMÅL
Foreningens formål er
• at arbejde for at skabe sammenhold mellem områdets borgere.
• at støtte initiativer til gavn for området.
• at være forbindelsesled mellem offentlige myndigheder og områdets borgere.
• at formidle relevant information til områdets borgerne og omverdenen og at styrke kommunikationen mellem disse.

§3 MEDLEMMER
Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.
Alle som har betalt kontingent er medlem af foreningen.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

§4 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i den lokale avis med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent
• Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
• Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent for det næste år
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelse, inkl. suppleanter
• Valg af revisor
• Medlemmerne har ordet

Indkomne forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af mindst 1/3 af medlemmerne, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse sker, som til ordinær generalforsamling.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Afstemning foregår ved håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning.
Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

§5 BESTYRELSEN
Bestyrelsen leder og har ansvar for foreningens drift mellem generalforsamlingerne i overensstemmelse med landets love, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, på førstkommende bestyrelsesmøde og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 3 – 5 medlemmer.
Hvert medlem vælges for en periode på 2 år.

Der vælges 1 suppleant, som indgår i bestyrelsen, såfremt et af de samtidig valgte bestyrelsesmedlemmer må udtræde.
Suppleanten vælges for en periode på 1 år.

§6 HÆFTELSE OG TEGNING

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Foreningen tegnes af hele bestyrelsen. Hvis det skønnes nødvendigt, kan der udstedes prokura til enkelte personer/aktiviteter.

§7 REVISION
Regnskabet følger kalenderåret. Revisionen foretages efter almindelige revisionsprincipper.

§8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde mindst 3 uger inden en generalforsamling.
Alle ændringsforslag skal offentliggøres mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan ske ved almindelig stemmeflertal.

§9 FORENINGENS OPLØSNING
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Indkaldelse til generalforsamling om opløsning skal ske med mindst 14 dages varsel, ved indkaldelse gælder samme regler, som for ordinær generalforsamling
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue anden kulturel virksomhed på egnen.